Téma práce s texty:  Jinakost / uvědomění si pocitů souvisejících s vyčleňováním

Řešení úkolu pro žáky:

Přemýšlel/a jsi někdy o své národnosti?

Co to pro tebe znamená, být …? (doplň dle tvé národnosti)
Co to pro tebe osobně znamená, že patříš k této národnosti?
Čím se národ charakterizuje? Jak se to pozná, že jsou lidé z tvého národa?

Pocítil/a jsi někdy, že jsi v nevýhodě z důvodu tvé národnosti?
Stalo se, že jsi se někdy styděl/a za to, že jsi …? (doplň svou národnost)

Cítíš k některým národům zvláštní sympatie? Proč?

Cíl: Uvědomit si pocit jsem jiný a že i v rámci třídy jsme odlišní.

Postup: Děti odpoví písemně na otázky jako přípravu na hodinu, ve které učitel bude otázkami podporovat diskuzi a sdílení postojů týkající se národnosti. Umožní, aby zaznělo více různých názorů a objevila se různorodost zkušeností s tímto pojmem.

 

Doprovodné aktivity určené pro práci pod vedením pedagoga:

Aktivita 1

Popis: Žáci v této aktivitě dostanou na čelo nálepku a zadání vytvořit skupinky, bez mluvení. Žáci přirozeně začnou tvořit skupinky podle toho, co mají na čele, s tím, že 2 žáci budou mít zcela odlišný znak, než zbytek třídy. V reflexi povede učitel žáky k tomu, aby sdíleli, jak se cítili v průběhu hry, k čemu takové skupinkování vede a jak mu předejít.

Cíl:

  • Uvědomění si pocitů vyčlenění.
  • Posílení tolerance vůči odlišnosti
  • Pojmenování pocitů člověka vyčnívajícího ze skupiny a výhod a nevýhod originality, jinakosti.

 

Postup:

Každé dítě dostane na čelo jeden z obrázků, který učitel předtím namaloval na malé nálepky. Žáci poté dostanou toto zadání: „Vytvořte skupinky. Je přitom zakázáno mluvit.“ Nikdo neví, jaký obrázek má na čele, každý tedy začne hledat pomoc druhých. Dvě děti však nebudou patřit nikam, protože dostanou každé zcela odlišný obrázek.

Učitel po skončení aktivity provede s dětmi reflexi:

Bylo to snadné rozdělit se do skupin? Jak se vám to povedlo? Kdo vám pomohl a jak? Jaké to je nikam nepatřit, marně se snažit přidat a zůstat nakonec sám? Jak jste se cítili? Co se v takové situaci dá dělat? K čemu až může odstrkování dojít?