Webové stránky Krajinou příběhů vznikly jako výstup projektu „Dějiny Romů ve výuce“, který realizuje organizace Romano džaniben a jehož cílem je poskytnout učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ dostupné a srozumitelné didaktické materiály, které by za pomoci událostí nejnovějších dějin Romů – holocaustem počínaje po současnost – dokázaly tematizovat aktuální celospolečenské problémy. Současně chceme pedagogům poskytnout platformu, na které by měli příležitost diskutovat problémy spjaté s výukou tohoto tématu se svými kolegy a odborníky.

Název portálu „Krajinou příběhů“ odkazuje k hlavní náplni webových stránek, k učebnici moderní historie Romů. Ta je založena na propojení historie míst a příběhů osob, jejichž osudy jsou s lokalitami spojeny. Vycházíme ze zkušenosti, že pomocí konkrétních lidských příběhů zasazených do širšího kontextu doby, se žáci a studenti učí historii snáze a intuitivněji. Nedílnou součástí portálu je metodická podpora pro pedagogy. Věříme, že práce s webovými stránkami bude pro učitele a studenty přínosem, ale i zábavou.

Na stránkách se můžete seznámit s dalšími aktivitami, které probíhají v rámci projektu. Jedná se především o semináře, na nichž představujeme didaktické materiály širší pedagogické veřejnosti, která má tímto možnost se podílet na zkvalitňování portálu. Dále interkulturní dílny pro žáky a studenty, v jejichž rámci se budou moci blíže seznámit s romskými pamětníky a s metodou orální historie.

Na stránkách dále najdete informace o publikacích vhodných k výuce romské historie, odkazy na zajímavé události, možnost diskuze a předávání zkušeností s ostatními pedagogy a další informace, jejichž cílem je poskytnout uživatelům komplexní podporu při výuce tématu.

O romské historii se toho všeobecně ví jen velmi málo, netýká se však pouze Romů, je součástí historie naší společnosti, ve které již po staletí žijí. Přestože nebo právě proto, že se jedná většinou o momenty, které nejsou pro naši společnost příliš lichotivé, neměly by být zapomínány, ale naopak připomínány a především reflektovány. Zvláště ve světle současného společenského klimatu, kdy dochází k nárůstu xenofobního myšlení, může reflexe historických událostí přispívat nejen k vzájemnému pochopení, ale i k pochopení obecných negativních procesů ve společnosti, které se mohou obrátit proti komukoli.

Na těchto stránkách bychom vás tedy rádi pozvali k reflexi těchto procesů. Nejde totiž o to, jestli se jich účastní v roli pachatelů nebo obětí Češi, Romové, Němci nebo někdo jiný. Důležité je pochopit principy, které k nim vedou a zamyslet se nad tím, zda se něco podobného neděje i dnes. Právě proto, abychom dokázali v dnešním světě hledat skryté významy dějů v našem okolí, zvolili jsme formu vycházky po historických místech a osudech lidí, kteří mezi námi skutečněžili nebo žijí. Můžeme tak vidět proměny těchto míst i osudy lidí v konkrétních dobách.

Na stránkách se podařilo shromáždit unikátní zdroje informací v podobě dobových fotografií, dokumentů, různých dopisů, úředních vyhlášek apod., které nám dávají nahlédnout do pozadí historických událostí, zároveň však nastavují zrcadlo naší současnosti. U velké části dokumentů lze totiž překvapivě snadno vysledovat paralely s dnešní dobou. A právě o jejich reflexi nám jde.

Kromě příběhů míst najdete na stránkách i příběhy konkrétních lidí, kteří se stali obětí, někdy však se svým osudem velmi statečně bojovali a v mnoha ohledech se mohou stát našimi vzory toho, jak se s procesy vyloučení vyrovnávat.

K historickým událostem lze z pedagogického hlediska přistupovat různým způsobem. Můžeme vykládat dějinné události lineárně – tedy jako určité děje umístěné na časové ose. Nebo se můžeme rozhodnout pro nahlížení určitých událostí z různých úhlů pohledu a zapojit tak i „hlas“ jednotlivých aktérů. No a samozřejmě lze kombinovat i oba dva tyto přístupy, o což se snažíme na těchto webových stránkách.

Mapy pomáhají zařadit jednotlivé konkrétní děje do běhu událostí. Většina materiálů však představuje konkrétní lidské osudy. Tento přístup vychází z teoretických konceptů týkajících se narrativity a práce s příběhy (např. Tappan, Goodson, Alomni a další). Tento pedagogický koncept vychází z toho, že je potřeba pěstovat schopnost vyprávět vlastní příběhy a tím pěstovat u dětí schopnost reflektovat události ve vlastním životě a přinášet jim určitý význam. K pěstování této dovednosti však slouží také schopnost naslouchat příběhům jiných. Tito jiní lidé se mohou stát v mnoha ohledech i jakýmsi zrcadlem našich zkušeností, mohou tak vystoupit z předem nachystaných škatulek jako např. Rom, Němec, Čech, učitel atd. a mohou ožít konkrétním příběhem, který nás konfrontuje. Můžeme se jím tak nechat inspirovat k vlastní reflexi naší žité skutečnosti.

Příběhy mohou být různé – od těch smutných, kdy je jedinec obětí systému, vyloučení, až po ty pozitivní, kdy se jedinec dokáže vzepřít, vystoupit z přiděleného údělu a statečně se s danou situací vyrovnat. K reflexi smutných i nadějeplných příběhů bychom vás tímto chtěli pozvat.

Učebnice obsahuje tři interaktivní mapy území České republiky, každá mapa se vztahuje k jednomu historickému období. První mapa představuje období 1938 – 1945, druhá období 1945 -1989 a třetí období po roce 1989. Jednotlivé mapy jsou vzájemně propojeny vertikálně skrze příběhy míst a horizontálně skrze příběhy osob. Každé aktivní místo na mapě má své stránky, které představují příběh tohoto místa, a to pomocí textů, dobových dokumentů, fotografií, audio a video nahrávek, ale především prostřednictvím osobních příběhů lidí, jejichž osud je s daným místem spjat. Podobné stránky mají i tito lidé.

Vedle toho zde naleznete i obecnější texty, které osvětlují celkový historický kontext daných období – rubrika Historická fakta – a další potencionální zdroje materiálů vztahující se k tomuto tématu – Zdroje.

Učebnice je doprovázena i metodickou podporou, která má dvojí formu. Jednak jsou na stránkách jednotlivých míst a lidí umístěny úkoly určené pro samostatnou práci žáků – smysl těchto úkolů je osvětlen v rubrice Pro pedagogy – v téže rubrice pak naleznete další rozvíjející aktivity, které jsou již určeny pro práci pod vedením pedagoga. (Rubrika Pro pedagogy je přístupná pouze registrovaným- registrace je zdarma.)

Aktivity a úkoly ke konkrétnímu místu mají vždy společné téma, které by si žáci měli jejich prostřednictvím osvojit. Pro snazší orientaci úvádíme seznam témat zde.

V neposlední řadě je na stránkách vymezen prostor pro budoucí práce žáků, které vzniknou při práci s touto učebnicí – rubrika Galerie.

Doufáme, že se Vám bude s učebnicí dobře pracovat a budeme rádi za jakékoli Vaše připomínky a podněty směřující k jejímu zdokonalování a dalšímu rozšiřování.

Učebnice je doprovázena metodickou podporou, která má dvojí formu. Jednak jsou na stránkách jednotlivých míst a lidí umístěny úkoly určené pro samostatnou práci žáků, v rubrice Pro pedagogy pak naleznete další rozvíjející aktivity, které jsou již určeny pro práci pod vedením pedagoga. Aktivity a úkoly ke konkrétnímu místu mají vždy společné téma, které by si žáci měli jejich prostřednictvím osvojit. Zde uvádíme jejich seznam:

Staré město – jinakost/ uvědomění si pocitů souvisejících s vyčleňováním

Svatobořice – předsudky a stereotypy/ uvědomění si, jak nás ovlivňují a k čemu vedou

Květušín – kultivování, převýchova, práva dětí/ získání zážitku přeučování a prostřednictvím seznámení se s příběhem Olgy K. získání znalostí o porušování práv dítěte

Chánov – život v sociálně vyloučené lokalitě/ uvědomění si znevýhodnění, které bydlení v sociálně vyloučených lokalitách přináší/ úskalí mediálního obrazu života v sociálně vyloučené lokalitě

Lety u Písku – život, jaký si člověk nevybral/ nálepkování /život v koncentračním táboře

Luhačovice – schopnost vcítění se do situace jiného člověka a reflexe této situace/ dopad historických událostí na osobní příběhy/ reflexe diskriminace na základě osobního příběhu/ proměny hodnoty rodinné soudržnosti (Romové x majorita)

Uherský Brod – rozmanitost současných Romů (diverzifikace v rámci minority)/ praktické souvislosti a obtíže spojené se začleňováním Romů zpět do společnosti po skončení 2. světové války

Projekt realizuje spolek Romano džaniben – více na webových stránkách organizace www.dzaniben.cz

Posláním Romano džaniben je rozšiřovat povědomí o historii, jazyce a kultuře Romů mezi odbornou i širokou veřejností především prostřednictvím publikační a vzdělávací činnosti a přispívat tak k překonávání bariér plynoucích ze vzájemné neznalosti.

Sdružení založila v roce 1994 přední česká romistka a indoložka, zakladatelka romistiky na FF UK Milena Hübschmannová se svými přáteli Hanou Šebkovou, Editou Žlnayovou a Zbyňkem Andršem. Tehdy neslo označení Nadace Romano džaniben, později bylo přejmenováno na Společnost přátel časopisu Romano džaniben a od roku 2005 existuje pod současným názvem Romano džaniben.

Hlavní náplní organizace je od jeho vzniku vydávání časopisu romistických studií Romano džaniben. Na stránkách časopisu vycházejí vědecké i popularizační články, které se věnují jazyku, historii a kultuře Romů v nejširším slova smyslu, je zde však vymezen prostor i autorské tvorbě romských literátů, portrétům romských osobností a umělců. V roce 2010 byl časopis zařazen na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik.

Od roku 2005 se organizace věnuje i další publikační činnosti (projekt Romani library – překlady děl zahraničních romských autorů: Ceija Stojka: Žijeme ve skrytu. Praha 2008. či Mateo Maximoff: Sudba Ursitorů, Praha 2008.), pořádání kulturních akcí, především výstav, ale také činnosti vzdělávací. Vzdělávací projekty jsou zaměřeny na různé cílové skupiny od úzkých profesních skupin (projekty Holocaust Romů ve výuce a Dějiny Romů ve výuce) přes akademickou obec (diskusní panely s názvem Romistické utopie) po širokou veřejnost (přednášky pro zájemce).

Projekt Dějiny Romů ve výuce přímo navazuje na naše předchozí aktivity, v jejichž rámci vznikly materiály k výuce romského holocaustu. Jedná se především o překlad publikace „Nacistická genocida Sintů a Romů“, kterou zdarma nabízíme školám a vzdělávacím institucím.