Téma práce s texty: Život v sociálně vyloučené lokalitě/ uvědomění si znevýhodnění, které bydlení v sociálně vyloučených lokalitách přináší/ úskalí mediálního obrazu života v sociálně vyloučené lokalitě.
Řešení úkolu pro žáky:
1) Mladí Romové, kteří se do Chanova narodili, jsou oproti většině Čechů znevýhodněni hned v několika směrech. Z textu zjisti, čím vším je jejich situace ztížená.
Jak se toto znevýhodnění může projevit
1) v jejich vzdělávací dráze?
2) při hledání zaměstnání?
3) ve vztazích s lidmi mimo sídliště Chanov.
Cíl: Uvědomění si znevýhodnění, které bydlení v sociálně vyloučených lokalitách přináší. Nahlédnutí na situaci v Chanově z pohledu Romů.
Postup: Děti odpoví písemně na otázky (možno jako přípravu na hodinu), učitel pak na základě odpovědí může vyvolat diskusi.
2) Dohledej v pátém odstavci, jakou roli sehrála média v utvoření veřejného povědomí o situaci v Chanově. Čím takový neúplný obraz Romy poškozuje?
Cíl: Uvědomění si, že obraz společenských témat předávaný médii bývá neúplný a zavádějící.
Postup: Diskuse.