Aktivita Emílie Horáčková

Cíle: práce s textem, skupinová práce, diskuse, prohloubení informací o situaci Romů v Československu v období komunismu a po revoluci.

Věková kategorie: 8. a 9. ročník, střední škola
Čas: 2 vyučovací hodiny (ideálně 1+ 1 hodina s domácí přípravou nebo 2 hodiny za sebou)
Pomůcky: příběh pamětnice ve formátu PL, nůžky, lepidlo, rozdělení třídy do sedmi skupin

Průběh:

Sdělte studentům téma hodiny: situace Romů v Československu v období komunismu a po revoluci na základě příběhu pamětnice: sociální pracovnice a aktivistky Emílie Horáčkové.

Rozdělte studenty do sedmi skupin. Rozdejte studentům okopírované příběhy pamětnice. Nechte je přečíst si celý text.

Následně jim rozdejte pracovní list s tématy. Vyzvěte studenty, aby si pozorně přečetli témata:

Romové v koncentračních táborech za druhé světové války; poválečná migrace romského obyvatelstva ze Slovenska do českých zemí; problematika jazykové a kulturní asimilace Romů; život Romů za komunismu; dopady socioekonomické transformace na romskou menšinu po roce 1989; rozvoj občanských aktivit Romů po roce 1989 a vznik první romské střední školy; posilování extremistických postojů určité části české společnosti po roce 1989.

Vyzvěte je, aby nůžkami vystřihli z příběhu příslušné pasáže, které se vztahují k daným tématům a nalepili je do příslušného oddílu pracovního listu.

Poté rozdělte skupinám jednotlivá témata číslo 1 až 7.

Zvažte dvě možnosti dalšího postupu, v závislosti na časových možnostech a dostupnosti internetu:

  1. Studenti dostanou za úkol připravit si za domácí úkol do další hodiny odpovědi na následující otázky;
  2. Studenti se připojí na internet a pokusí se vyhledat odpovědi na následující otázky:

 

Otázky pro studenty:

  1. Promyslete, co se o daném období nebo tématu dozvíme z vyprávění Emílie Horáčkové. Formulujte, jak podle Vás dané období prožívala (ona nebo její rodina) a co z jejího vyprávění vyplývá pro situaci Romů V Československu/ Česku obecně.
  2. Pokuste se najít na internetu odborný nebo popularizační text, který poskytne výklad daného historického období nebo odborného tématu, který jste obdrželi od pedagoga nebo pedagožky.
  3. Vypište hlavní charakteristiky, které budete moci představit ostatním. Pokuste se čerpat z více zdrojů a tyto zdroje uveďte.
  4. Nakonec se opět vraťte k popisu daného tématu pamětnicí.

Po dokončení skupinové práce/ nebo v další hodině budou studenti prezentovat výsledky své práce. Diskutujte, případně okomentujte práci studentů.

Nakonec můžete pustit studentům krátkou ukázku videorozhovoru s pamětnicí na stránce: Paměť Romů – Horáčková Emilie (pametromu.cz).

Jak na vás pamětnice působí? Jak byste jedním slovem charakterizovali její život? Která část jejího příběhu Vám připadala nejzajímavější?