Aktivita Zdeněk Daniel

Cíle: práce s textem, skupinová práce, diskuze, prohloubení informací o životních příbězích Romů – původních moravských Romů, práce s fakty, práce s emocemi

Věková kategorie: 8. a 9. ročník, střední škola
Čas: 2 vyučovací hodiny
Pomůcky: příběh pamětníka ve formátu PL (rozdělený na 4 části: pro každou skupinu jednu podkapitolu o délce dvou stran (text pro skupinu 3 o něco kratší – vhodné dát slabším čtenářům)

Průběh:

Sdělte studentům téma hodiny: životní příběh romského pamětníka Zdeňka Daniela, který pochází ze skupiny původních moravských Romů. Ti jakožto skupina podlehli genocidě za druhé světové války. Zdeněk Daniel je tak jedním z mála pamětníků, který mohl předat svědectví o osudech Romů, kteří u nás žili před druhou světovou válkou.

Rozdělte třídu do čtyř skupin. Skupinám rozdejte jednu nebo více kopií (podle počtu studentů) textu pro jejich skupinu (část 1 až 4). Sdělte jim, že každá skupina bude pracovat s určitým životním obdobím pamětníka.

Zadejte skupinám tyto instrukce:

  1. Přečtěte si pozorně část textu, kterou jste obdrželi.
  2. Podtrhněte části textu nebo věty/ slovní spojení, které vám přijdou překvapivé nebo ve vás vyvolávají emoce.
  3. Vytvořte stručnou charakteristiku daného životního období pamětníka, který budete za chvíli prezentovat dalším skupinám. Sepište hlavní body této životní etapy.
  4. Vyberte jednu ukázku přímé výpovědi pamětníka (části v uvozovkách psané kurzívou), kterou posléze přečtěte ostatním.
  5. Vraťte se ještě k podtrženým částem, které ve vás vyvolaly emoce. Zkuste tyto emoce pojmenovat.

Po skončení společné práce se zeptejte studentů, jaké emoce v nich text vyvolal. Napište je na tabuli. Řekněte, že se k nim na konci hodiny vrátíte.

Nyní přečtěte studentům medailonek Zdeňka Daniela. Sdělte jim, že si v následujícím čase společně představíte jednotlivé etapy jeho života podrobněji.

Vyzvěte studenty, aby postupně v pořadí 1 až 4 představili životní příběh pana Daniela. Nechte studenty představit hlavní okamžiky života pana Daniela v daném období a vyzvěte je, aby přečetli citace, které si z jeho příběhu vybrali. Postupně nechte prezentovat všechny skupiny.

Na závěr se vraťte k emocím, napsaným na tabuli. Zeptejte se, co v nich vzbudilo emoce a jaké? Co vás nejvíce překvapilo? Možné je komentovat také části příběhů dalších skupin.

Zeptejte se na závěr studentů:

Jaké slovo nebo slovní spojení v nich vyvolal příběh pana Zdeňka Daniela:

Co nám tento příběh sdělil o osudu Romů, kteří žili na Moravě či v Čechách před druhou světovou válkou? Co se s touto skupinou stalo?

Doprovodná aktivita – František Makula

Cíle: práce s textem, skupinová práce, diskuze, prohloubení informací o životních příbězích Romů, práce s fakty, práce s emocemi, práce s komiksem

Věková kategorie: 8. a 9. ročník, střední škola
Čas: 2 vyučovací hodiny
Pomůcky: příběh Františka Makuly, nakopírované komiksy z knihy Ferko pro dvojice nebo do skupin

Průběh:

Sdělte studentům, že v dnešní hodině budete pracovat s komikem Ferko z edice O přibjehi (vydal Lipnik 2010, autoři Markéta Hajská, Máša Bořkovcová a Vojtěch Mašek). Můžete promítnout na projektoru odkaz na trilogii: O přibjehi (Negotiated stories) | Ašta šmé (asta-sme.cz) – Ferko níže na této straně, je možné i studentům pustit audio ukázku vyprávění a nebo píseň Devla, so kerdem. Sdělte jim, že se jedná o autobiografický komiks, plně zhotovený podle vyprávění Ferka Makuly, kde je zároveň zachovaná jeho mluva, ovlivněná češtinou, slovenštinou a romštinou.

Nechte je odhadnou, kdo asi byl Ferko Makula? Jaký byl jeho příběh?

Poté rozdejte studentům vybrané strany komiksu a poproste je, aby si je přečetli.

Ptejte se: Jak na Vás komiks působil? Co nyní víme o hrdinovi? Jedná se o reálné zážitky nebo o fikci? Sdělte jim, že Ferko byl především tradičním vypravěčem a bavičem, jaký dříve vyprávěl v romských společenstvích pohádky nebo zábavné a dobrodružné příběhy, spíše než zaměřovat se na fakta musíme číst jeho vyprávění touto optikou.

Poté vyzvěte studenty, aby si přečetli příběh pamětníka Františka Makuly z Jablonce.

Co je na jeho příběhu zaujalo?

Jaký měl asi život?

Jak to zodpovídá jejich představám o něm, které si vytvořili na základě komiksu?

Na závěr diskutujte nad různými momenty z textu nebo komiksu, které studenty zaujaly.

Ukázka z komiksu Ferko (2010) č.1
Ukázka z komiksu Ferko (2010) č. 2
Ukázka z komiksu Ferko (2010) č. 3
Ukázka z komiksu Ferko (2010) č. 4