Pohraniční oblast Jesenicka,kam spadá i obec Stará Červená Voda, patří do oblasti Sudet, kde od středověku žili převážně lidé německé národnosti. Po druhé světové válce zde došlo k téměř kompletní výměně obyvatel. Původní Němci byli vysídleni, načež začalo řízené tzv. dosidlování. Do oblasti byli zváni nejprve lidé z vnitrozemí, aby začali v prázdných domech a polnostech hospodařit. Poté, co migrace z vnitrozemí opadla, začali přicházet lidé ze Slovenska, mezi nimi Romové, a dalších oblastí Evropy – Rumunska, Bulharska, Řecka atd. Nově příchozí byli často lidé bez vzdělání, dostatečné živnosti, často neuměli hospodařit. Situace na Jesenicku začala být velmi nestabilní, mnoho nově příchozích opuštěné domy tzv. vybydlelo a nastěhovalo se do dalších prázdných domů anebo se rozhodlo se vrátit zpět. Migrace probíhala obousměrně. Celkový počet obyvatel na Jesenicku po 2. světové válce výrazně poklesl, zůstal přibližně na třetině původního osídlení.

Romové po celou dobu komunismu podléhali asimilační politice, tzn. ve svém způsobu života se museli přizpůsobit většinové populaci. V již tak dosti nestabilní oblasti Jesenicka, kde nově příchozí většinová populace byla vykořeněná, bez vlastní rodové historie, nemající vztah k místní půdě a hospodaření a podléhající silně alkoholu, záznamy o tom, že někteří z příchozích Romů nepracují nebo mají vybydlené byty, téměř zanikají.

Nejranější konkrétní záznamy z tohoto období o příchodu Romů na Jesenicko nacházíme z obce Bílá Voda z roku 1946, kde se vyskytovaly tři rodiny „cikánského původu“, kdy tyto musely být vedeny v přísné evidenci. (V tehdejších záznamech o dosídlení romskými občany byli tito označováni jako „cikáni, cigáni, občané cikánského původu, cikánské obyvatelstvo“.)

V roce 1947 byl vydán zákaz pobytu všem potulným cikánům v katastru města Jeseník a širšího okolí. Přesto se ještě v roce 1951 několik rodin v kočovných vozech v této oblasti stále vyskytovalo.

Nově příchozí Romové byli zaměstnáváni v místních továrnách, v zemědělství, v lomech. Ženy často zůstávaly doma a obstarávaly děti. Ty navštěvovaly základní školy. Několik žáků navštěvovalo střední školu.

V roce 1959 již bylo na Jesenicku několik desítek romských rodin, přičemž většina přišla z východního Slovenska, pár z Moravy a z Čech a jedna rodina v rámci repatriace z Rumunska.

Další významná vlna stěhování Romů ze Slovenska proběhla na počátku 60. let, později také v 70. letech 20. století. Důvodem příchodu byla finanční pobídka ze strany velkých podniků, které zejména v pohraničí trpěly nedostatkem zaměstnanců.

Konkrétně do obce Stará Červená Voda se podle zdejšího kronikáře přistěhovalo v roce 1966 několik romských rodin.