Doprovodná aktivita 1:

Cíle: práce se zdroji, prohloubení informací o životě olašských Romů a o realizaci Zákona o trvalém usídlení kočujících osob č. 74/1958 Sb.
Věková kategorie: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Čas: 1 vyučovací hodina
Pomůcky: text Historie Romů Prachatice 1945 – 1989, internet, text – Zákon o trvalém usídlení kočujících osob č. 74/1958 Sb. zakon-o-trvalem-usidleni-kocujicich-osob – Pracovní list

Průběh:
Než se začne pracovat s textem, položte studentům otázku: Jaká politika se vůči Romům uplatňovala v 50. letech v bývalém Československu?
Rozdejte text Zákon o trvalém usídlení kočujících osob č. 74/1958 Sb. Společně se zamyslete, vůči komu byl zákon směrován? Jaký byl cíl usazení Romů? Odpověď dle možností dohledejte na internetu.

Nyní rozdejte do skupin nebo do dvojic studentům text Usazování Romů v Prachaticích v období 1945 – 1989 a po přečtení položte otázky:
Proč se Romové stěhovali ze Slovenska do Čech?
Proč žádali Romové o vynětí ze seznamu soupisu kočujících osob?
Nyní dejte na pomoc studentům pracovní list – Vynětí ze soupisu. Zadejte úkol ve skupinách: Jaký dopad asi mělo vynětí či nevynětí ze soupisu kočujících osob v případě manželů Biháryových z pracovního listu obr. č.11. Co po soupise čekalo paní Biháryovou a co pana Biháryho? Studenti vypíší informace nalezené v pracovním listě Vynětí ze soupisu Vynětí kopie +v textu Historie Romů v Prachaticích v období 1945 – 1989.
Práce s pracovním listem spočívá ve vyhledání informací.
Samotná práce je zhruba na 30 minut. Následuje společná diskuse.
V reflexivní fázi hodiny od žáků zjistěte, co se dozvěděli nového, zda je některá informace překvapila, a zda se chtějí k některým faktům dozvědět více. Jak by se žáci cítili, kdyby byli pod tímto dohledem státního systému? Co vyplývá z textu Usazování Romů v Prachaticích v období 1945 – 1989 o situaci Romů v Československu? Jaký byl dlouhodobý dopad realizace Zákona o trvalém usídlení kočujících osob č. 74/1958 Sb.?
Řešení:
Jaká politika se vůči Romům uplatňovala v 50. letech v bývalém Československu? Jednalo se o asimilační politiku komunistického Československa.
Vůči komu byl zákon směrován a jaký byl cíl usazení Romů?
Zákon je směřován proti kočujícím a toulajícím se osobám. Slovo Rom nebo cikán se v samotném zákonu nevyskytovalo, avšak v instrukcích k tomuto zákonu je jasně řečeno, jak postihovat a rozlišovat osoby cikánského původu a osoby světské.
Proč se Romové stěhovali ze Slovenska do Čech?
Stěhovali se kvůli nepříznivé socioekonomické situaci na Slovensku. V českých zemích, zejména ve vylidněných Sudetech a průmyslových oblastech, byla poptávka po pracovních silách.
Proč žádali Romové o vynětí ze seznamu soupisu kočujících?
Požadovali ukončení dohledu ze strany úřadů. Romští obyvatelé Prachatic, tak jako i tisíce dalších Romů žijící v komunistickém Československu, však byli nadále coby občané cikánského původu periodicky sčítáni, sledováni a evidováni a jejich chování tak ještě i v dalších desetiletích zůstalo pod lupou komise pro cikánské záležitosti, komise pro ochranu veřejného pořádku a pracovníků sociálního odboru města.

PL Vynětí ze soupisu: co z toho vyplývá?
Neustálý dohled státního systému.

Doprovodná aktivita 2: Jazyky, zvyky a rodinná historie Stroma z Prachatic

Cíle: práce se zdroji, prohloubení znalostí o romském jazyku, zvycích a postojích olašských Romů na základě příběhu pamětníka
Věková kategorie: 9. ročník ZŠ, SŠ
Čas: 1 vyučovací hodina
Pomůcky: text Pan Biháry alias Stromo, Pracovní list k doprovodné aktivitě Stromo, psací potřeby

Průběh:

Rozdejte žákům/studentům do dvojic pracovní list s otázkami.  Vyzvěte je, aby si samostatně přečetli výpověď pamětníka a potom společně v textu hledali odpovědi na otázky.

Potom si společně přečtěte odpovědi dětí a proveďte společnou reflexi.

Položte dětem následující otázky:

Čím se živila rodina pana Stroma?

Jak se dostali do Prachatic, jak to bylo s jejich usazením zde?

Do čeho dříve ukládali olaští Romové své úspory?

Proč přestal dědeček Stroma s čištěním kotlů?

Jaký má Stromo postoj ke vzdělání?

Kdo je „angluno Rom“ a co dělá?

Proč záleží Stromovi na tom, aby si Romové udržovali svůj jazyk?