Doprovodná aktivita – Zdeněk Guži

Cíle: práce s textem, skupinová práce, diskuze, prohloubení informací o životě Romů za komunismu a po Sametové revoluci, práce s předsudky

Věková kategorie: druhý stupeň ZŠ, střední škola
Čas: 2 vyučovací hodiny

Pomůcky: příběh pamětníka ve formátu PL, fotografie 1-4  (třída rozdělená na 4 skupiny, pro každou skupinu odlišnou fotografii 1 až 4), projektor, připravené fotografie k promítání, velké papíry a fixy do skupin.

 

Průběh:

Sdělte studentům téma hodiny: život Zdeňka Gužiho.

Nejprve se zeptejte studentů, zda vědí, kdo je Zdeněk Guži? Zatím jim o něm nic neříkejte.

Rozdělte třídu na 4 skupiny. Každé skupině dejte různou fotografii Zdeňka Gužiho. Sdělte jim, aby každý člen skupiny napsal svůj první dojem, kdo je podle nich Zdeněk Guži. Kdo je pan Guži? Co dělal, kde pracoval, cokoliv dalšího vás napadne… Skupina pak dostane za úkol společně představit pamětníka (pouze na základě dojmů).

Při prezentaci portrétů jednotlivých skupin vždy promítněte na projektoru či interaktivní tabuli příslušnou fotografii, kterou měla skupina k dispozici.

Poté se ptejte: Jak se lišily první dojmy jednotlivých skupin na základě různých fotografií? Co utváří náš první dojem? Kdo myslíte, že se nejvíce „trefil“?

Poté rozdejte studentům text vyprávění pamětníka Zdeňka Gužiho. Vyzvěte je, aby podtrhli fakta, vypovídající o jeho životě.  Po přečtení se vraťte krátce k výsledkům úvodní části – prvního dojmu a společně zhodnoťte, jak se lišil od skutečné příběhu pana Gužiho. Která skupina byla ve svém odhadu nejblíže? Z jakého důvodu?

Nyní sdělte studentům, že mají za úkol sestavit stručný životní příběh pana Zdeňka Gužiho. Vyzvěte je, aby jej sepsali v bodech na papír nebo na flipchart. Poté vyberte skupinu, která bude příběh pamětníka prezentovat. Následně poproste ostatní skupiny, aby prezentující doplnily nebo opravily.

Na závěr se zeptejte:

Jakými maximálně pěti slovy lze charakterizovat pana Zdeňka Gužiho? Zapisujte společně na tabuli, zkuste společně ze zapsaných slov vybrat pouze pět hlavních charakteristik.

Můžete nakonec společně diskutovat: Jakou roli v jeho životě hrálo, že je Rom?