Cíle: práce s textem, skupinová práce, diskuze, prohloubení informací o životních příbězích Romů, práce s fakty, práce s emocemi, hledání souvislostí mezi vzpomínkami jednotlivce a historickými událostmi

Věková kategorie: 8. a 9. ročník, střední škola
Čas: 2 vyučovací hodiny
Pomůcky: příběh pamětníka ve formátu PL (rozdělený na 4 částí: pro každou skupinu vytištěnou jen jednu část)

Průběh:

Sdělte studentům, že v dnešní hodně budete pracovat se vzpomínkami Jana Ištvána, který pocházel ze smíšené romské a světské rodiny, která za války skončila v koncentračním táboře.

Vysvětlete dětem, že nyní bude třída pracovat metodou tzv. skládankového učení. Rozdělte třídu na 4 skupiny a každé z nich dejte za úkol podrobně si přečíst příslušnou část pracovního listu (před válku, válka – Hodonínek, válka – na útěku a po válce).

Rozdejte studentům do skupin pracovní listy. Vyzvěte je, aby si pozorně přečetli pracovní list. Po přečtení poproste studentům ve skupinách, aby si zapsali v bodech podle časové posloupnosti hlavní události a fakta, která z příběhu vyplývají. Sdělte jim také, aby si podtrhli pasáže nebo výrazy, kterým nerozumí nebo jsou pro ně překvapivá.

Po dokončení práci ve skupinách rozdělte studenty do nových skupin, tak, aby v každé skupině byl alespoň jeden zástupce původních 4 skupin. Vyzvěte studenty, aby se pokusili převyprávět svou část příběhu ostatním tak, aby se jim složil celý příběh pamětníka od předválečného po poválečné období. Začíná zástupce skupiny Před válkou a pokračuje se dle časové posloupnosti.

Na závěr vyzvěte dobrovolníky z nových skupin, aby prezentovali životní příběh pamětníka. Zástupci z původních skupin mohou doplňovat u období, které zpracovávali, svoje postřehy nebo korekce.

Na závěr se zeptejte, kterým pojmům žáci nerozuměli, společně si je vysvětlete nebo vyhledejte na internetu.

V závěrečné reflexi se ptejte žáků, v čem je příběh zasáhl, co jim přišlo emočně silné? Jaký byl asi život původních českých Romů a jaký byl jejich osud za 2. světové války?