Téma práce s texty:  Předsudky a stereotypy / Uvědomění si, jak nás ovlivňují a k čemu vedou

Řešení úkolu pro žáky:

Přečti si definice jednotlivých pojmů (xenofobie, rasismus, nacionalismus, diskriminace) a pokus se najít v textu příklady situací, ke kterým tyto pojmy podle tebe nejspíše patří. Zamyslete se nad důvody, proč tomu tak je a napište je.

DEFINICE:

Xenofobie: Xenofobie se obvykle vysvětluje jako nepodložený strach, nepřátelství a odpor k něčemu cizímu, především k příslušníkům cizích ras, etnik či vyznavačů cizích náboženství.

Rasismus: Rasismus je ideologie, která tvrdí, že někteří lidé jsou nadřazení a jiní méněcenní z důvodu příslušnosti k určité rase a že „nadřazená“ rasa má právo „méněcennou“ rasu ovládat.

Nacionalismus: Nacionalismus je vědomí příslušnosti k jednomu národu a přesvědčení o výjimečnosti a někdy též nadřazenosti vlastního národa nad národy ostatními.

Diskriminace: Diskriminace je jednání, při němž ve srovnatelné situaci s jednou osobou zacházíme méně příznivě než s jinou, a to například z důvodu etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání nebo světového názoru.

 

Cíl: Uvědomění si rozličných pojmů související s vyčleňováním ajejich ukotvení při práci s textem

Jak úkol vyhodnotit ve třídě:

Příklad xenofobie (text z let před 1938): „Osud Hraniček byl poznamenán nevolí majoritních občanů obou obcí a neustálými tahanicemi o domovskou příslušnost jejich obyvatel.“

Příklad rasismu (text z let 1938-45): „a mimo jiné se zmiňovala o potřebě umisťovat romské muže do kárných pracovních táborů“

Příklad nacionalismu (text z let před 1938): „vítaná záminka k rozpoutání útoku proti Romům jako celku“.

Příklad diskriminace (text z let 1938-45): „Obyvatelé Hraniček byli rozmístěni po celém Kyjovském okrese…“ (neměli umožněno zůstat bydlet pohromadě na jednom místě)