Cíle: práce s textem, skupinová práce, diskuze, prohloubení informací o životních příbězích Romů, práce s fakty, práce s emocemi, hledání souvislostí mezi vzpomínkami jednotlivce a historickými událostmi

Věková kategorie: 8. a 9. ročník, střední škola
Čas: 2 vyučovací hodiny
Pomůcky: příběh pamětníka ve formátu PL (rozdělený na 6 částí: pro každou skupinu jednu část označenou jako A až F), PL Slova k příběhu Zory Horváthové

Průběh:

Zeptejte se studentů: Jaké příležitosti nebo věci podle Vás navozují vzpomínky? Jak vlastně vzpomínáme? Co, jak a podle čeho si pamatujeme?

Rozdejte studentům do dvojic pracovní listy se slovy. Vyzvěte je, aby si ve dvojicích zkusili říci, co v nich která vzpomínka vyvolává – jakou konkrétní vzpomínku. Všechna slova A-F mezitím vypište na tabuli. Poté požádejte několik dobrovolníků, aby své vzpomínky řekli nahlas.

Sdělte studentům téma hodiny: životní příběh romské pamětnice Zory Horváthové. Její rodina žila v jižní části Slovenska za války anektované Maďarskem, její rodiče a starší sestry byli vězněni v koncentračních táborech, doma zůstala jen patnáctiletá Zora s dvěma mladšími sourozenci, kteří se museli skrývat.

Rozdělte třídu do šesti skupin. Skupinám rozdejte jednu nebo více kopií (podle počtu studentů) textu pro jejich skupinu (část A až F). Sdělte jim, že každá skupina bude pracovat s určitým životním obdobím pamětnice Zory Horváthové.

Zadejte skupinám tyto instrukce:

  1. Přečtěte si pozorně část textu, kterou jste obdrželi. 
  2. Podtrhněte slovo, se kterým jsme v úvodní části hodiny pracovali, a označte vzpomínku, která se k němu váže.
  3. Vytvořte stručnou charakteristiku daného životního období pamětnice, kterou budete za chvíli prezentovat dalším skupinám. Sepište hlavní body této životní etapy.
  4. Vyberte jednu ukázku přímé výpovědi pamětnice, kterou posléze přečtěte ostatním. Může to být i několik vět.
  5. Která část textu ve vás vzbudila emoce? Proč, jaké?

Vyzvěte žáky, aby postupně, v pořadí A až F prošli všechna slova uvedená na kartičkách.

Které vzpomínky z těchto byly příjemné a které nepříjemné?

Poté se jich zeptejte, zda by již dokázali říct, jaký je životní příběh pamětnice?

Nyní vyzvěte skupiny, aby postupně prezentovaly jednotlivá období, opět v pořadí A až F. Mohou také přečíst ukázky přímých výpovědí.

Poté se zeptejte skupin, jaké v nich příběhy vyvolaly emoce. Diskutujte společně nad tím, co emoce vyvolalo, jaké a proč.

Na závěr se zeptejte: Mohly by se některé ze vzpomínek paní Horváthové vázat ke dni oficiálního připomenutí? Ke kterému? Ke kterým dnům se váže oficiální připomenutí holocaustu a ke kterému se váže připomenutí holocaustu Romů? Studenti mohou vyhledat tyto události na internetu. Poté si je společně napište na tabuli.